Vad är upphandlingsskadeavgift?

Upphandlande myndigheter eller enheter som har gjort sig skyldiga till en överträdelse av upphandlingslagarna kan under vissa förutsättningar dömas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift. Denna sanktionsavgift kan bli aktuell vid brott mot avtalsspärr och förlängd avtalsspärr samt vid otillåten direktupphandling.

Endast konkurrensverket kan ansöka om avgiften, som är en form av böter som tillfaller staten. Bakgrunden till avgiften är att säkerställa att myndigheterna respekterar upphandlingsreglerna och använder skattemedlen på ett korrekt sätt. Dock innebär inte en fällande dom att ingångna avtal blir ogiltiga. Ansökan om upphandlingsskadeavgift handläggs av allmän förvaltningsdomstol.

Upphandlingsskadeavgift på engelska

Procurement fine