Vad är tröskelvärde?

Ett tröskelvärde är det belopp som bestämmer om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda reglerna eller reglerna i Lag om offentlig upphandling (LOU). Om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet kan den upphandlande myndigheten eller enheten välja mellan ett öppet och ett selektivt förfarande. Under vissa villkor är även förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande utan föregående annonsering möjliga alternativ.

För värden som understiger tröskelvärdena kan följande upphandlingsförfaranden vara aktuella för myndigheten eller enheten, beroende på förutsättningarna och vad det är som ska upphandlas: förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog samt i vissa fall även direktupphandling.

Tröskelvärdena, som bestäms av EU och revideras vartannat år, ligger också till grund för den så kallade direktupphandlingsgränsen, det vill säga gränsen för hur stora inköp en upphandlande myndighet eller enhet får göra enligt lagen utan att behöva ta in anbud från flera leverantörer.

Tröskelvärde på engelska

Threshold

Gå tillbaka till alla ord