Principen om öppenhet/transparensprincipen

Principen om öppenhet innebär att en upphandling ska präglas av förutsägbarhet och transparens. Det betyder att uppgifter om upphandlingen inte får hemlighållas. En upphandling ska därför annonseras så att vem som helst har möjlighet att lämna anbud. De leverantörer som har lämnat ett anbud eller en ansökan i upphandlingen ska därtill alltid informeras om resultatet. Upphandlingsdokumenten ska vara tydligt formulerade och innehålla samtliga kravställningar.

Principen om öppenhet/transparensprincipen på engelska

The principle of transparency

Gå tillbaka till alla ord