Vad är Lagen om offentlig upphandling?

Lag om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. LOU omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och en del statliga bolag. Syftet med lagen, som utgår från ett antal EU-direktiv, är att alla leverantörer ska behandlas jämlikt vid upphandlingar.

Om den upphandlande myndigheten inte följer reglerna kan upphandlingen avbrytas av domstol. Ingångna avtal kan ogiltigförklaras och skadestånd utdömas.

För inköp under den så kallade direktupphandlingsgränsen kan myndigheten eller enheten begära in anbudsförslag från ett antal utvalda leverantörer i en så kallad direktupphandling. För inköp över denna gräns finns olika upphandlingsförfaranden.

Den vanligaste typen av upphandling är ett så kallat förenklat förfarande, som innebär att alla leverantörer är välkomna att lämna anbud. Exakt hur processen med anbudsunderlag, annonsering, utvärdering och tilldelning av kontrakt ska gå till är noggrant reglerat i LOU.

Lagen om offentlig upphandling på engelska

Public procurement Act

Gå tillbaka till alla ord