Vad är gränsen för direktupphandling?

I vissa fall tillåter lagstiftningen så kallad direktupphandling, vilket innebär att en upphandlande myndighet eller enhet kan upphandla varor eller tjänster utan krav på anbud. Detta är möjligt om det finns synnerliga skäl, i situationer där ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är tillåtet eller om värdet av upphandlingen inte överstiger den så kallade direktupphandlingsgränsen. Denna beloppsgräns utgår från ett så kallat tröskelvärde, som bestäms av EU och revideras vartannat år. Gränsen för direktupphandling fastställs i respektive lag: Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lag om upphandling i försörjningssektorerna (LUF), Lag om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS) och Lag om upphandling av koncessioner (LUK).

För närvarande är upphandlingsgränsen 586 907 SEK för LOU och 1 092 436 SEK för LUF. Beloppen gäller exklusive moms.

Direktupphandling på engelska

Direct award

Gå tillbaka till alla ord