Vad är gränsen för direktupphandling?

I vissa fall tillåter lagstiftningen så kallad direktupphandling, vilket innebär att en upphandlande myndighet eller enhet kan upphandla varor eller tjänster utan krav på anbud. Detta är möjligt om det finns synnerliga skäl, i situationer där ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är tillåtet eller om värdet av upphandlingen inte överstiger den så kallade direktupphandlingsgränsen.

Gränsen för direktupphandling utgår från ett så kallat tröskelvärde, som bestäms av EU och revideras vartannat år. Gränsen för direktupphandling fastställs i respektive lag: Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lag om upphandling i försörjningssektorerna (LUF), Lag om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS) och Lag om upphandling av koncessioner (LUK).

Gränsen för direktupphandling idag

Från den 1 januari 2020 gäller följande direktupphandlingsgräns.

LOU

615 312 SEK exkl. moms (varor & tjänster/byggentreprenader/sociala och andra särskilda tjänster förutom välfärdstjänster)
2 156 469 SEK exkl. moms (välfärdstjänster)

LUF

1 142 723 SEK exkl. moms (varor & tjänster/Byggentreprenader/sociala tjänster och andra särskilda tjänster)

Direktupphandling på engelska

Direct award

Gå tillbaka till alla ord