Vad är ett tilldelningsbeslut?

Ett tilldelningsbeslut är en underrättelse till samtliga deltagande anbudsgivare i en upphandling om vilken eller vilka leverantörer den upphandlande myndigheten eller enheten har beslutat att tilldela kontrakt eller ramavtal. Detta beslut ska också innehålla information om skälen till myndighetens eller enhetens beslut samt under vilken tidsperiod avtal inte får ingås, den så kallade avtalsspärren.

Syftet med avtalsspärren är att ge leverantörerna en möjlighet att begära överprövning hos domstol. Denna begäran kan gälla hur själva upphandlingen har gått till, ett avtals giltighet eller ett beslut om att avbryta upphandlingen. En överprövning av en upphandling kan leda till att domstolen beslutar att upphandlingen ska göras om eller att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts. Förutsättningarna är att upphandlingen strider mot aktuella lagar och regler samt att leverantören har lidit, eller kan komma att lida, skada på grund av detta. Domstolen kan också besluta att avslå ansökan om överprövning.

Den upphandlande myndigheten eller enheten måste vara tydlig både med vilka kriterier som ligger till grund för tilldelningen, de så kallade tilldelningskriterierna, och med hur utvärderingen av dessa kriterier går till.

Tilldelningsbeslut på engelska

Contract award decision

Gå tillbaka till alla ord