Vad är en överprövning?

En leverantör som anser att en myndighet har genomfört en upphandling på ett felaktigt sätt kan vända sig till förvaltningsrätten med en begäran om överprövning. Denna begäran kan gälla hur själva upphandlingen har gått till, ett avtals giltighet eller ett beslut om att avbryta upphandlingen. En sådan ansökan ska lämnas in innan den så kallade avtalsspärren har löpt ut.

Vad händer vid en överprövning?

En överprövning av en upphandling kan leda till att domstolen beslutar att upphandlingen ska göras om eller att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts. Förutsättningarna är att upphandlingen strider mot aktuella lagar och regler samt att leverantören har lidit, eller kan komma att lida, skada på grund av detta. Domstolen kan också besluta att avslå ansökan om överprövning.

Regler för överprövning av en upphandling

Reglerna för överprövning, skadestånd, tillsyn och upphandlingsskadeavgift är i stort sett utformade på samma sätt i de olika lagarna för offentlig upphandling, det vill säga Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och Lag om upphandling av koncessioner (LUK).

Överprövning på engelska

Review procedure

Gå tillbaka till alla ord