Vad är en koncession?

En koncession innebär att en leverantör får i uppdrag av en upphandlande myndighet eller enhet att utföra en tjänst åt en annan part, vilken också betalar leverantören.

Med koncession avses alltså att en upphandlande myndighet anförtror utförandet av en tjänst eller ett uppdrag till en eller flera leverantörer. Koncessionen medför att verksamhetsrisken ligger på koncessionshavaren, vilket innebär att koncessionshavaren inte är garanterad att återfå de investeringar som denne har gjort samt de kostnader som har uppstått under begagnandet av koncessionen.

Koncession på engelska

Concession

Gå tillbaka till alla ord