Vad är en koncession?

En koncession innebär att en leverantör får i uppdrag av en upphandlande myndighet eller enhet att utföra en tjänst åt en annan part, som också betalar leverantören. Den upphandlande myndigheten eller enheten anförtror därmed utförandet av en tjänst eller ett uppdrag till en eller flera leverantörer, som då blir koncessionshavare.

Vid en koncession ligger verksamhetsrisken på koncessionshavaren, vilket innebär att koncessionshavaren inte är garanterad att återfå varken de investeringar som denne har gjort eller de kostnader som har uppstått under nyttjandet av koncessionen.

Två typer av koncession

Det finns olika typer av koncessioner: byggkoncession och tjänstekoncession.

Ersättning vid en koncession

Ersättningen till koncessionshavaren kan vara tillåtelsen att använda verket eller tjänsten men det kan även vara betalning.

Koncession på engelska

Concession

Gå tillbaka till alla ord