Vad är en behovsanalys?

En behovsanalys ligger till grund för arbetet att ta fram en kravprofil för en verksamhet inför upphandling. Syftet är att identifiera vilka behov en verksamhet har och vilka som kan tänkas uppstå framöver, tillsammans med en estimerad tidsplan.

Hur går man till väga?

För att identifiera sina behov utvärderar verksamheten vad som har fungerat bra och vad som har fungerat sämre i det nuvarande avtalet, om upphandlingen ämnar ersätta ett befintligt eller tidigare avtal.

Vid en behovsanalys bör verksamheten beakta miljöhänsyn och social hänsyn, om det är så att upphandlingen motiverar det. Den upphandlande myndigheten avgör självständigt hur och i vilka skeden denna hänsyn bör tas. Kravnivån ska alltid vara proportionerlig i förhållande till kontraktsföremålet och kraven bör vara relevanta för att syftet med upphandlingen ska kunna uppnås.

Behovsanalys på engelska

Needs analysis

Gå tillbaka till alla ord