Information om e-postmeddelanden från Visma Opic

For English click here.

En del av Visma Opic-tjänsterna består av e-postutskick och för att säkerställa bästa nyttjande av våra tjänster så vill vi göra dig som kund observant på att filter för skräppost (spamfilter) i vissa fall kan sortera bort e-postmeddelanden utan att du tydligt uppmärksammas om det.

Vi på Visma ser vilka e-postmeddelanden som skickats från våra system, men vi har svårare att med säkerhet svara på vad mottagande system gör efter att de tagit emot dem. Beroende på vilken typ av system ni har kan e-postmeddelanden fastna i en mapp för spam/skräppost i din mailklient, som du själv kan kontrollera, men det kan också fastna i filter redan på er e-post-server.

Vi säkerställer löpande att våra system skickar e-post på de mest etablerade och säkra sätt som erbjuds, men vissa system för hantering av oönskad e-post kan ändå välja att blockera vår trafik. Tyvärr ligger det utanför vår kontroll.

En rekommendation till er som använder system för hantering av skräppost är att lägga in följande e-postadresser i er lista över betrodda avsändare:

noreply.opic@visma.com

noreply.upphandlingskoll@visma.com

noreply.analys@visma.com

Då riskerar ni inte att missa viktiga meddelanden.

Beroende på hur systemet för hantering av skräppost fungerar kan du behöva vända dig till er IT-avdelning eller till er e-postleverantör.

Vi rekommenderar också att du med jämna mellanrum loggar in i Opic och tittar i din bevakningslista där du hittar alla upphandlingsannonser som matchar din profil.

 


In english:

Do you receive our emails from Visma Opic?

Some of the Visma Opic services use email to send out information. In order to ensure the best use of our services, we want to make you aware that spam filters can sort out email without clearly indicating that to you.

Visma can identify what emails are sent from our systems, but it is harder for us to control what the receiving system does after receiving them. Depending on the type of system you have, email can be trapped in a spam folder on your email client that you can check yourself, but it can also be trapped in filters earlier, on your organisation’s email server.

Visma continuously ensures that our systems send email in the most established and secure manner offered, but some spam filtering services can still choose to block our traffic. Unfortunately, that is beyond our control.

A recommendation to anyone using spam filtering services is to enter the following email adresses in your trusted sender list:

noreply.opic@visma.com

noreply.upphandlingskoll@visma.com

noreply.analys@visma.com

Then you do not risk missing important messages.

Depending on how the anti-spam system works, you may need to turn to your IT department or your email provider.

We also recommend you to log into Opic on a regular basis to look at your monitoring list where you find all procurement notices that matches your profile.