Opic Marknadsrapport

Genom att beställa en rapport via Visma Opic Marknadsrapport godkänner Beställaren Avtalsvillkoren samt de leverans- och betalningsvillkor som anges nedan.

1. Avtalsparter

Avtalsparter är Visma Commerce AB (556533-8745), nedan kallad Visma Commerce och Beställaren. Med Beställaren avses den juridiska person som angivits på orderbekräftelsen.

2. Beställning

Beställningen ska göras till Visma Commerce AB via e-post eller telefon. Beställningen är bindande och Beställaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta.

3. Leverans

Leveranstiden är normalt fem arbetsdagar men handläggningstiden kan variera bland annat beroende på beställningens omfattning. Innehållet i rapporten är baserat på innehållet i tjänsterna Visma Opic och Marknadskoll. Beställd rapport levereras till Beställaren i en Excel-fil.

4. Begränsningar

Åtkomsten till samtlig information i en upphandling styrs av den upphandlande myndighet/enhet till vilket anbudet ursprungligen levererats. Inte i något fall ska Visma Commerce AB vara ansvarig för förluster, kostnader eller skador som förorsakats av eller i samband med användande av eller vid förlitande av informationen i den rapport som Beställaren erhållit som följd av sin beställning.

5. Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att rapporten endast används för eget bruk och på ett sätt som följer lag och god sed, likaså att användningen inte sker på ett sätt som kränker Visma Commerce AB eller tredje part som eventuellt kan framträda i dokumentet.

6. Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering görs i samband med leverans. Fakturan förfaller till betalning den angivna förfallodagen. Betalningstiden är 30 dagar netto från fakturadatum. För försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

7. Övrigt

I övrigt hänvisas till avtalsvillkoren för användning av tjänsterna Visma Opic och Opic Marknadskoll.