Opic Marknadskoll

Avtal (nedan kallat Avtalet) för användning av Visma Opic Marknadskoll via Visma Commerces webbplatser.

1. Avtalsparter

Avtalsparter är Visma Commerce AB (556533-8745), nedan kallad Visma Commerce och beställaren, nedan kallad Kunden. Med kunden avses den juridiska person som angivits på orderbekräftelsen. Avtalet anses accepterat i samband med betalning av fakturan eller vid annan överenskommelse om att erhålla Visma Commerces tjänster och produkter.

2. Avtalets omfattning

Genom ingående av Avtalet med Visma Commerce uppdrar kunden åt Visma Commerce att, i enlighet med den användarprofil som lagts upp för Kunden, tillhandahålla information om offentliga upphandlingar. Kunden äger rätt att söka, hämta och motta denna information om offentliga upphandlingar för eget bruk. All automatiserad inhämtning av information från Visma Commerces tjänster och webbplatser är otillåten. Kunden ansvarar för att kontrollera att hos Visma Commerce registrerade fakturerings- och inloggningsuppgifter samt inställd användarprofil är korrekt. Kunden erhåller en icke-exklusiv rätt att via Visma Commerces tjänster utnyttja den information och de tjänster som beskrivs i orderbekräftelsen. För Visma Commerces webbplatser gäller endast nyttjanderätten för det antal användare som angivits i orderbekräftelsen. Kunden skall dock, för det fall nu namngiven person byter arbetsuppgifter eller slutar sin anställning hos Kunden, äga rätt att byta användare av tjänsten. Kunden skall i sådant fall underrätta Visma Commerce härom innan denne börjar utnyttja sin nyttjanderätt till informationen och tjänsterna. Omfattningen av Avtalet, som gäller tills vidare, framgår av orderbekräftelsen.

3. Avtalstid

Avtalet löper enligt orderbekräftelsen. Uppsägning av avtalet ska göras per telefon senast innan avtalet löper ut. I annat fall förlängs avtalet ytterligare med ett år i taget.

4. Tillgång till bevakningen/informationen

Tjänsterna är normalt tillgängliga under dygnet runt. Visma Commerce förbehåller sig rätten att stänga tjänsterna för sedvanligt underhåll. Underhåll kommer dock huvudsakligen att äga rum nattetid och på helger för att inverka så lite som möjligt på Kundens nyttjande av tjänsterna.

5. Priser m.m.

Priser för de tjänster som omfattas av avtalet framgår av orderbekräftelsen. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt och andra allmänna avgifter. Visma Commerce äger rätt att en gång per år ändra sina priser.

6. Betalningsvillkor

Betalning skall ske förskottsvis för år räknat mot faktura, med betalningsvillkor trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras på utestående belopp dröjsmålsränta enligt räntelagen. Erlagd betalning återbetalas endast då Kunden har lidit skada enligt punkt 7 sista stycket i detta avtal.

7. Ansvar

Informationen som tillhandahålls via Visma Commerce har sammanställts ur offentliga uppgifter. Visma Commerce har inte kontrollerat riktigheten eller fullständigheten av dessa uppgifter. Visma Commerce påtar sig därför inget som helst ansvar för inlagd information. Ansvaret för inlagd information åvilar envar informationsgivare. Visma Commerce förbinder sig dock att korrigera eventuell felaktig information, så snart felaktigheten kommer till Visma Commerces kännedom. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Visma Commerce har dock inte något ansvar för tillgängligheten av sådana webbplatser eller innehållet i dessa. Visma Commerce skall, med undantag för nästa stycke, inte vara ansvarigt för direkt eller indirekt skada eller följdskada relaterad till tjänsterna, inkluderad utebliven vinst eller liknande, även om Visma Commerce underrättats om möjligheten av sådan förlust. Visma Commerce är dock ansvarigt för sådan direkt skada som uppkommit genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Visma Commerces ansvar är därvid begränsat till direkta förluster till ett sammanlagt belopp av högst en (1) årsavgift

8. Sekretess m.m.

Kunden förbinder sig att tillse att användar-ID, lösenord hemlighålls så att de inte används av obehöriga. Kunden förbinder sig att inte för tredje man yppa eller på något annat sätt göra tillgänglig information som erhållits direkt av Visma Commerce eller via Visma Commerces tjänster samt tillse att hos Kunden inte någon annan än tjänsteman med tjänstgöring hos Kunden får del av sådan information. Kunden har ingen rätt till sådan information utöver vad som följer av Avtalet. Med undantag för offentliga uppgifter har Visma Commerce och dess leverantörer all äganderätt ochupphovsrätt till information som erhållits direkt av Visma Commerce eller via Visma Commerces tjänster.

9. Integritet

För att utnyttja Visma Commerces tjänster krävs att man registrerar sig. Visma Commerce sparar uppgifter om Kunden enbart för att kunna ge information och bästa möjliga service till Kunden. För att delge Kunden information sparas data om vilka dokument Kunden laddar hem. Information om annonser och dokument som Kunden laddat hem kan visas för informationsgivare för att Kunden inte skall gå miste om viktig information. Visma Commerce lämnar i övrigt ej ut information till tredje man utan godkännande från Kunden. Undantag är information som lagen kräver skall utlämnas. Visma Commerces tjänster innehåller länkar till andra webbplatser. Visma Commerce försöker anvisa länkar som uppfyller våra intentioner om säkerhet och integritet men kan inte ta ansvar för innehåll och hantering på dessa webbplatser.

10. Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, bristande elförsörjning, eldsvåda, myndighetsbestämmelser, systemavbrott eller bristande tillgänglighet i externt nätverk skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

11. Förändringar

Visma Commerce kan komma att ändra tjänsternas utformning och funktionalitet. Visma Commerce har vidare rätt att ändra villkoren för tjänsterna samt de tekniska och administrativa rutiner som gäller. Sådana ändrade villkor börjar att gälla trettio (30) dagar efter att de anslagits på Visma Commerces hemsida.

12. Överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta Avtalet till annan, utan Visma Commerces föregående skriftliga godkännande. Sådant godkännande förutsätter att den nye innehavaren inträder i Avtalet på samma villkor eller på av Visma Commerce ändrade villkor som anpassas till den nye innehavaren. Kunden äger inte heller rätt att till annan överlåta eller uppge användarnamn och lösenord.

13. Förtida uppsägning

Om Kunden bryter mot något av villkoren i Avtalet äger Visma Commerce rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och avbryta tillgången till i orderbekräftelsen angivna tjänster. Betald årsavgift återbetalas ej.

14. Tolkning

Förekommer i kontraktshandlingarna mot varandra stridande uppgifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Orderbekräftelse, 2. Faktura, 3. Avtal.

15. Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.