Opic Branschrapport

Genom att beställa en rapport godkänner Beställaren Avtalsvillkoren samt de leverans- och betalningsvillkor som anges nedan.

1. Avtalsparter

Avtalsparter är Visma Commerce AB (556533-8745), nedan kallad Visma Commerce och Beställaren. Med Beställaren avses den juridiska person som angivits på orderbekräftelsen.

2. Beställning

Beställningen ska göras till Visma Commerce AB via formulär på opic.com eller via e-post eller telefon. Beställningen är bindande och Beställaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta.

3. Leverans

Leveranstiden är normalt fem arbetsdagar men handläggningstiden kan variera beroende på beställningens omfattning samt på volymen inkomna beställningar. ​Under semesterperioder kan leveranstiden vara något längre.
Beställd rapport levereras till Beställaren i PDF-format.

4. Begränsningar

Åtkomsten till samtlig information i en upphandling styrs av den upphandlande myndigheten/enheten. Innehållet i branschrapporten är baserat på den information som finns tillgänglig i Visma Commerces databas.
Inte i något fall ska Visma Commerce vara ansvarigt för förluster, kostnader eller skador som förorsakats av eller i samband med användande av eller vid förlitande av informationen i den rapport som Beställaren erhållit som följd av sin beställning.

5. Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att rapporten endast används:
- för eget bruk och att den inte vidaredistribueras till annan part.
- på ett sätt som följer lag och god sed samt att användningen inte sker på ett sätt som kränker Visma Commerce AB eller tredje part som eventuellt kan framträda i dokumentet.
Beställaren äger inte rätt att publicera utdrag ur rapporten utan Visma Commerces skriftliga tillstånd.

6. Ersättning

För det fall Beställaren missbrukar rapporten, exempelvis genom att sprida den till annan part, äger Visma Commerce rätt till skadestånd.

7. Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering görs i samband med leverans.
Fakturan förfaller till betalning den angivna förfallodagen. Betalningstiden är 30 dagar netto från fakturadatum. För försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

8. Övrigt

I övrigt hänvisas till avtalsvillkoren för användning av tjänsterna Visma Opic och Opic Marknadskoll.