Opic Anbudsbeställning

Genom att beställa anbud via Visma Opic Anbudsbeställning godkänner Beställaren Användarvillkoren samt de leverans- och betalningsvillkor som anges nedan.

1. Avtalsparter

Avtalsparter är Visma Commerce AB (556533-8745), nedan kallad Visma Commerce och Beställaren. Med Beställaren avses den juridiska person som angivits på orderbekräftelsen.

2. Beställning

Anbud kan beställas styckvis eller via pott. Beställningen ska göras till Visma Commerce genom ifyllande av efterfrågad information i anbudsbeställningsformuläret. Beställningen är bindande. Beställaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta.

3. Leverans

Beställningar expedieras i den ordning de inkommit. Leveranstiden är normalt 5-10 arbetsdagar men handläggningstiden kan variera bland annat beroende på beställningens omfattning. Om leveransen försenas eller uteblir tar Visma Commerce inget ansvar för eventuella skador detta medför för Beställaren. I det fall ett anbud inte kunnat levereras krediteras beställningen. Har beställning gjorts utifrån en anbudspott krediteras beställningen och potten återställs. Beställt anbud levereras till Beställaren i digitalt format. Visma Commerce förbehåller sig rätten att delleverera anbud i de fall beställningen omfattar fler än ett anbud.

4. Begränsningar

Åtkomsten till anbud styrs av den upphandlande myndighet/enhet till vilket anbudet ursprungligen levererats. Beställning av anbud från den upphandlande myndigheten/enheten görs av Visma Commerce, i Visma Commerces namn. Visma Commerce förbehåller sig rätten att distribuera anbudet till tredje part. Vid beställning av anbud är Beställaren medveten om att den upphandlande/enheten myndigheten kan komma att neka att lämna ut beställda anbud till Visma Commerce och att Visma Commerce i sådana fall ej kan genomföra beställarens order. Om delar av ett anbud har belagts med sekretess tillfrågas alltid Beställaren av Visma Commerce om beställning ska genomföras eller ej. Eventuell administrativ avgift som den upphandlande enheten tar ut för handlingarna kommer att faktureras Beställaren. I dessa fall tillfrågas alltid Beställaren av Visma Commerce om beställning ska genomföras eller ej. Inte i något fall ska Visma Commerce vara ansvariga för förluster, kostnader eller skador som förorsakats av eller i samband med användande av eller vid förlitande av informationen i de anbud Beställaren erhållit som följd av sin anbudsbeställning.

Tjänsten Anbudsbeställning är endast tillgänglig för kunder med abonnemang på tjänsterna Opic Plus eller Pro samt Marknadskoll Bas eller Plus. För det fall avtalet för någon av dessa tjänster upphör att gälla avslutas även tjänsten Anbudsbeställning. Outnyttjad pott återbetalas ej.

 5. Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att dokumentet eller informationen i dokumentet används på ett sätt som följer lag och god sed, likaså att användningen inte sker på ett sätt som kränker Visma Commerce eller tredje part som eventuellt kan framträda i dokumentet.

6. Fakturering och betalningsvillkor

Vid köp av enstaka anbud görs fakturering i samband med beställning. Vid köp av anbudspott faktureras hela anbudspotten i samband med beställning. Fakturan förfaller till betalning den angivna förfallodagen. Betalningstiden är 30 dagar netto från fakturadatum. För försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

7. Övrigt

I övrigt hänvisas till avtalsvillkoren för användning av tjänsterna Visma Opic och Opic Marknadskoll.