Meny

Del 1: Nyheter/förändringar i LOU - kapitel 1 och 2

Skapad 2016-03-23 12:06

LOU bygger på EU-direktiv när det gäller större upphandlingar och grundprinciperna gäller för alla upphandlingar. Det kan därför vara på sin plats att påminna om att syftet med de nya EU-direktiven för upphandling i huvudsak är att uppnå tre mål:

 

1. Förenkling och ökad flexibilitet

2. Ökad betoning på sociala och miljörelaterade kriterier

3. Underlättande för små, medelstora och nystartade företag att delta i offentliga     upphandlingar

 

Som kommer att följa av min genomgång så återspeglas punkterna 2 och 3 relativt tydligt i nya LOU men det är nog lite mer tveksamt om målet med förenkling och ökad flexibilitet verkligen har infriats.

 

De två inledande kapitlen i nya LOU med titlarna “Lagens innehåll och definitioner” och “Lagens tillämpningsområde” har redigerats om men innehåller inga stora nyheter. Dock kompletteras kapitel 1 med två nya definitioner för Livscykel respektive Upphandlingsdokument som kommer att bli vanligt förekommande i offentliga upphandlingar.

 

Med livscykel avses samtliga skeden som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår under sin livslängd, från råvaruanskaffning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens eller användningens slut

(11 §).

 

Begreppet livscykel återkommer i kapitlen om tekniska specifikationer och anbudsutvärdering och kommer att ge möjlighet att ställa mer omfattande miljökrav vid offentlig upphandling än tidigare.

 

Med upphandlingsdokument avses alla dokument som den upphandlande myndigheten utarbetar eller hänvisar till för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen (17 §).

 

Enligt direktivet innehåller begreppet upphandlingsdokument bland annat annonser om upphandling, förhandsmeddelanden eller meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem, tekniska specifikationer, det beskrivande dokumentet, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument.

 

Syftet med definitionen är att införa en samlande beteckning för alla dokument som en upphandlare hänvisar till. Beteckningen Förfrågningsunderlag kommer att rymmas i definitionen samt eventuella frågor och svar under anbudstiden.

 

I kapitel 2 är den största nyheten att Blandade kontrakt regleras mer grundligt än tidigare. Ett blandat kontrakt kan dels bestå av flera slags upphandlingar (varor, tjänster eller byggentreprenader) enligt en och samma lag, dels bestå av flera delar som faller in under olika regelverk. Den här regleringen är kanske inte den viktigaste att ha kunskap om för en leverantör. Däremot kan den säkert komma att få betydelse i överprövningsärenden i samband med frågor om rätt lag och bestämmelse har använts av den upphandlande myndigheten.

 

Tips!

Det kan vara värt att göra en markering i LOU vid 1 kap. 1 § som har rubriken Lagens innehåll. Där återfinns namn på alla kapitel i lagen vilket kan visa sig användbart när man ska söka efter en särskild bestämmelse.

 

Johan Svedberg
Legal and Compliance Director
Visma Commerce AB


Följ Johan på LinkedIn

Senast ändrad 2016-03-23 12:08