Del 6: Nyheter/förändringar i LOU - kapitel 8 och 9

19 maj, 2016

I kapitel 8 finner vi en av de mer betydelsefulla ändringarna i den nya lagen. Kapitlet är rubricerat Dynamiska inköpssystem, elektroniska auktioner och elektroniska kataloger.

Dynamiska inköpssystem återfanns redan i det gamla direktivet men var då frivilligt för medlemsstaterna att införa. Nu har systemet modifierats, blivit obligatoriskt och kommer att påverka många leverantörer. En upphandlande myndighet får använda ett dynamiskt inköpssystem för återkommande inköp av sådant som är allmänt tillgängligt på marknaden och som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov. Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process och under hela giltighetstiden vara öppet för varje leverantör som uppfyller urvalskriterierna. Upphandlingarna ska genomföras enligt det selektiva förfarandet men eftersom processen är elektronisk får antalet anbudssökande inte begränsas. Sannolikt kommer de dynamiska inköpssystemen att hantera en hel del av de enklare ramavtal som nyttjas idag. Fördelen är att priserna kommer att vara uppdaterade under hela systemets giltighetstid.

En annan nyhet är att upphandlande myndigheter får begära eller kan tillåta att anbud lämnas i form av en elektronisk katalog eller innehåller en elektronisk katalog. Enligt EU-direktivet förstås med elektroniska kataloger format för att presentera och organisera information på ett sätt som är gemensamt för alla deltagande anbudsgivare och som lämpar sig för elektronisk behandling. Ett exempel kan vara att anbud presenteras i form av ett kalkylblad. Här avses nog främst de kataloger som företag använder för pris- och produktinformation. De elektroniska katalogerna kan då ingå som bilagor till anbud eller i uppdaterade former utgöra underlag för upphandlande myndigheters beställningar vid förnyade konkurrensutsättningar. 

Kapitlet 9 behandlar tekniska krav och förstärker möjligheten att beakta miljön genom att de egenskaper som anges i de tekniska specifikationerna också får avse den specifika processen eller metoden för att producera eller tillhandahålla varorna, tjänsterna, eller byggentreprenaderna.

En ändring där sociala hänsyn får större utrymme är när det som upphandlas ska användas av fysiska personer. Då ska de tekniska specifikationerna som huvudregel bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, eller utformas med tanke på samtliga användares olika behov.

Att modern teknik anammas och att ett bredare perspektiv tillåts i en kravspecifikation är naturligtvis positivt och dessa ändringar kommer förhoppningsvis att verkligen leda till förbättrade offentliga affärer.