Del 5: Nyheter/förändringar i LOU - kapitel 7

09 maj, 2016

Det sjunde kapitlet i LOU behandlar ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling. Här finns ett antal nyheter som det kan vara värt att känna till. För ramavtalens del är det i stort sett samma regelverk som tidigare med ett undantag för fysiska personers behov. I direktivet har det förtydligats att de objektiva kriterier, som ska användas för att avgöra vilken ramavtalsleverantör som ska få uppdraget, kan innefatta berörda fysiska personers behov eller val. Ändringen kommer nog främst att medföra förändringar för upphandlingar inom vårdsektorn där de fysiska personernas behov eller val blir en del av fördelningsnyckeln för tilldelning av avrop. Det återstår att se om möjligheten även kommer att nyttjas i andra branscher.

Observera att det inte finns någon skrivning i lagtexten om denna förändring men lagstiftaren påpekar att det är av stort värde att den enskildes möjlighet till delaktighet stärks. Ett  ytterligare förtydligande från EU-direktivet som inte heller lagts in i LOU är att det ska vara möjligt att kombinera avropsalternativen rangordning och förnyad konkurrensutsättning inom ett och samma ramavtal.  

LUF som i stort sett varit helt oreglerad för ramavtal får en ny bestämmelse som innebär att ett ramavtal inte får vara längre än 8 år om inte särskilda skäl anges. En liten begränsning men ändå generöst i jämförelse med LOU där det är 4 år som gäller för motsvarande regel.

Det har varit en långvarig trend att upphandlare går ihop på olika sätt och gör större upphandlingar.  Sedan flera år tillbaka har vi inköpscentraler i Sverige och nu tydliggörs deras ansvar gentemot de upphandlande myndigheter som använder deras ramavtal. Inköpscentralen ska ansvara för att bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen följs och även vara motpart vid en eventuell domstolsprövning då en leverantör ansökt om överprövning eller väckt talan om skadestånd.  Det är utmärkt att detta förtydligas och att inköpscentralerna får ta fullt ansvar för sina egna upphandlingar. Dessutom ska inköpscentralerna få bedriva grossistverksamhet, det förekommer i andra EU-länder, men om den förändringen är lämplig kan diskuteras. Spontant känns det inte som en naturlig uppgift för en upphandlande myndighet. Det finns redan en fungerande privat marknad och många aktörer är mycket kritiska mot den ändringen.