Del 3: Nyheter/förändringar i LOU kapitel 4

07 april, 2016

Den viktigaste bestämmelsen i LOU, om de grundläggande principerna, som i nuvarande lag återfinns i första kapitlets nionde paragraf har i den nya lagen flyttats till den första paragrafen i det fjärde kapitlet. Det är helt naturligt eftersom kapitlet innehåller Allmänna bestämmelser.

En väsentlig nyhet är skyldigheten för upphandlande myndigheter att dela upp kontrakt i delar. I 10 paragrafen anges:

En upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i separata delar och får då också fastställa storleken på och föremålet för dessa delar.

Om kontraktet inte delas upp ska myndigheten motivera varför. Upphandlaren ska även bestämma om leverantören får lämna anbud på en eller flera delar och kan begränsa hur många delar som kan tilldelas en leverantör. Syftet med reglerna är att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar. I EU-direktiven ges en möjlighet att göra uppdelning av kontrakt obligatorisk. Förslaget har mött relativt hård kritik då det anses inverka alltför mycket på upphandlande myndigheters rätt att göra en affärsmässig bedömning. Sverige har dock valt att inte kräva en obligatorisk uppdelning utan har istället lämnat till upphandlarna att hantera frågan.

Kapitlet innehåller även en bestämmelse i 15 paragrafen om reserverade kontrakt:

En upphandlande myndighet får

1. reservera deltagandet i en offentlig upphandling för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller

2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en offentlig upphandling av ett reserverat kontrakt är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

När en upphandlande myndighet avser att reservera ett kontrakt, ska den i annonsen enligt 10 kap. ange att upphandlingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverade kontrakt.

Bestämmelsen finns redan idag i LOU men den har utvidgats till att omfatta även personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den är aktuell inte minst mot bakgrund av det stora antalet flyktingar som anlänt till Sverige. Här finns en möjlighet att gynna vissa grupper på arbetsmarknaden.