Del 11: Nyheter/förändringar i LOU - kapitel 18-22 och bilagor

Det genomförs bara marginella förändringar i dessa kapitel som har följande rubriker:
• 18 kap. – Projekttävlingar på tjänsteområdet
• 19 kap. – Offentlig upphandling som inte omfattas av direktivet samt offentlig upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster
• 20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
• 21 kap. – Upphandlingsskadeavgift
• 22 kap. – Tillsyn

De upphandlingar som genomförs enligt dagens 15 kapitel står för en överväldigande majoritet av de svenska upphandlingarna. Det kan diskuteras om det inte hade varit enklare om de bestämmelserna fått en egen lag. Som det är i nuvarande 15 kapitel och blivande 19, med långa hänvisningar till andra bestämmelser i LOU, är texten svårbegriplig och komplex. Lagstiftaren har dock valt att låta det 19 kapitlet ligga kvar i LOU istället för att göra en separat lag.

Det viktiga 20 kapitlet innehåller inga väsentliga ändringar på grund av lagrådsremissen. Det stora problemet med överprövningar är den långa handläggningstiden i domstolarna och det är ingen EU-fråga. Här har den svenska överprövningsutredningen (SOU 2015:12) lämnat flera förslag på åtgärder för att göra processen mer effektiv. Det är tyvärr ännu oklart om de förslagen kommer att läggas med i den LOU som förväntas träda ikraft 1 januari 2017. En nyhet kommer dock redan 1 juli i år och den innebär att domstolarna måste ta ökad hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen när beslut fattas om att stoppa en upphandling. Den nya regeln kommer att göra det svårare att stoppa upphandlingar och har tillkommit främst för att förhindra utdragna överprövningar som kan uppstå i samband med upphandling av boende till flyktingar.

Slutligen innehåller nya LOU en stor förändring i och med att begreppen A- och B-tjänster försvinner. De tjänster som i dag är B-tjänster har delats upp i tre olika kategorier:

  1. Sociala och andra särskilda tjänster
  2. Tjänster som är undantagna från direktivens tillämpningsområde
  3. Tjänster på vilka direktiven görs tillämpliga fullt ut (på samma sätt som tidigare A-tjänster). 

Som tjänsteleverantör är det väsentligt att veta var ens tjänster hör hemma eftersom det styr vilka upphandlingsförfaranden köparna kan använda. Många av de tjänster som är B-tjänster idag blir istället Sociala och andra särskilda tjänster och kommer att upphandlas som tidigare. Här hamnar t.ex. alla tjänster i kategori 25 Hälsovård och socialtjänster och kategori 17 Hotell- och restaurangtjänster. Vissa juristtjänster och några andra tjänster undantas helt från direktivens tillämpningsområde. För de övriga B-tjänsterna blir direktiven tillämpliga fullt ut, precis som de var för de tidigare A-tjänsterna. Här återfinns bland annat olika typer av trädgårdsarbeten, tvätteritjänster och telefonitjänster.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en förteckning över tidigare B-tjänster. Där kan du söka eller filtrera fram de tjänster du är intresserad av för att se hur tjänsterna kategoriseras enligt de nya direktiven. Se http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/stod-for-upphandling-av-tidigare-b-tjanster/

Det var allt jag hade att komma med om nya lagen baserat på lagrådsremissen från förra sommaren. Nu blir det spännande att få reda på hur propositionen kommer att se ut, när den väl dyker upp!