Del 9: Nyheter/förändringar i LOU kapitel 16

26 juni, 2016

Nyheterna om tilldelning av kontrakt i 16 kapitlet kan sammanfattas med att det är stora förändringar - men ändå inte! Ingen logisk inledning men låt oss studera den nya lagtexten.

Tilldelning av kontrakt
1 § En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt
vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.
Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska
utvärderas på grundval av
1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.

Det tidigare utvärderingskriteriet lägst pris har alltså försvunnit och endast kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet återstår.

Vid användning av det första alternativet ska myndigheten bedöma anbudet på grundval av tilldelningskriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom kvalitetsaspekter, miljöaspekter eller sociala aspekter.  Det är en tydlig markering av EU:s vision om att möjliggöra ett större hänsynstagande till miljö- och sociala krav.

Det andra alternativet - kostnad - innebär att en upphandlande myndighet ska bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet, såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för en vara, tjänst eller byggentreprenad. Det är ett förtydligande i förhållande till nuvarande regler även om många upphandlare sedan länge räknar in livscykelkostnader vid bedömning av anbud.

Då är vi framme vid den tredje möjligheten ovan. Här ska det anbud väljas som är det mest ekonomiskt fördelaktiga på grundval av pris. Vad betyder det? Jo, att det anbud som har lägst pris vinner. Med andra ord precis som det ser ut idag. Lägst pris var ett rött skynke när direktiven togs fram vilket har påverkat hur bestämmelserna om utvärdering ser ut. Direktiven ger även möjlighet för medlemsstaterna att begränsa användningen av pris eller kostnad som enda tilldelningskriterium. Här påtalar dock den svenska lagstiftaren, helt korrekt enligt mig, att lägst pris kan vara ett mycket bra utvärderingskriterium när det finns en tydlig kravspecifikation.

Slutligen finns det en mycket viktig skillnad gentemot tidigare regler och det är att det blir möjligt att använda kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som ska utföra kontraktet som tilldelningskriterium. En förutsättning för att få använda ett sådant kriterium är att kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande. Det har, i alla fall i LOU, inte varit lika tydligt tidigare där istället dessa krav setts som rena kvalifikationskrav. Det är en god nyhet för de som säljer tjänster.