Del 8: Nyheter/förändringar i LOU kapitel 13 till 15

26 maj, 2016

Kapitel 13 och 14  handlar om uteslutning och kvalificering av leverantörer. Eftersom sociala villkor ges större tyngd i de nya direktiven har även kraven på leverantörer skärpts. Ett exempel på det är att en upphandlande ska utesluta en leverantör om den får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i leverantörens eget land eller i det land där upphandlingen sker.

Vidare får en upphandlande myndighet utesluta en leverantör om

  • den har tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har ingått överenskommelser med andra leverantörer som kan snedvrida konkurrensen.
  • leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav och detta har medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

Det sistnämnda är högst rimligt då det ger upphandlaren möjlighet att utesluta en leverantör som man tvingats häva avtalet med. 

Ett mycket tydligt grepp för att underlätta för mindre företag är den nya regeln om att ett omsättningskrav inte får bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade kontraktsvärdet. Om det med hänsyn till kontraktsföremålets art finns särskilda skäl, får dock omsättningen bestämmas till ett högre belopp. I sådant fall ska upphandlaren ange vilka omständigheter som utgör sådana särskilda skäl.

Det återstår att se vilken effekt ändringen får då de flesta svenska upphandlingar idag fokuserar på intyg från kreditinstitut.

15 kapitlet är helt nytt och inför ett dokument - Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, ESPD. Dokumentet består av en uppdaterad egenförsäkran och ska upprättas på grundval av ett standardformulär, som ska fastställas av kommissionen. Det ska bara utfärdas i elektronisk form. Den upphandlande myndigheten är skyldig att godta ett sådant dokument som preliminärt bevis för att ingen uteslutningsgrund föreligger och för att urvalskriterierna är uppfyllda. Ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument ska också kunna återanvändas av leverantören vid en senare upphandling, förutsatt att denne bekräftar att informationen är korrekt.

Det är mycket tal om ESPD i den svenska upphandlingsgrytan och förhoppningsvis leder det till förenklingar för anbudsgivande företag. Själv är jag lite tveksam. Det är väl inte helt osannolikt att de upphandlande myndigheterna ändå kommer att vilja ha specifika kontroller just för sina upphandlingar.