Del 7: Nyheter/förändringar i LOU - kapitel 10 till 12

26 maj, 2016

EU är en tullunion och grundtanken är att leverantörerna i medlemsstaterna ska få sälja inom hela den inre marknaden. För att det ska kunna hända krävs det att upphandlingarna annonseras och det regleras i 10 kapitlet. Här återfinns en för leverantörer högst väsentlig nyhet - Förhandsannons som anbudsinfordran.

Den nya bestämmelsen innebär att en upphandlande myndighet, som inte är en statlig myndighet, får använda en förhandsannons som anbudsinfordran när ett kontrakt ska tilldelas genom selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering. I praktiken går det till så att myndigheten vid ett och samma tillfälle skickar en mer detaljerad skriftlig inbjudan till de företag som anmält sitt intresse och sedan gör en kvalificering av de ansökningar som inkommer. När de gör själva upphandlingen, vilket ska ske inom 12 månader, får endast de kvalificerade leverantörerna delta. Det företag som har missat förhandsannonsen har således ingen chans att få affären. Även upphandlande myndigheter som upphandlar sociala tjänster och andra särskilda tjänster som anges i bilaga 2 får använda en förhandsannons som anbudsinfordran.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud förkortas ytterligare vilket framgår av 11 kapitlet. De nya ansöknings- och anbudstiderna blir som följer:

  • Öppet förfarande                       35 dagar
  • Selektivt förfarande                   30 dagar + 30 dagar
  • Förhandlat förfarande 
    med föregående annonsering   30 dagar + 30 dagar

Observera dock att upphandlingens komplexitet fortfarande ska beaktas och då kan det krävas mer tid än vad minimitidsfristerna stadgar. Det kan vara värt att ha i bakhuvudet med tanke på att upphandlarna ofta är mycket snåla när det kommer till anbudstider.

En förändring åt det positiva hållet hittar vi i 12 kapitlet. Nu ska kommunikation under en upphandling främst ske med elektroniska medel, både över och under tröskelvärdena. Dessa medel ska vara icke diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara och utrustning som används i allmänhet. Ett undantag får göras om det på grund av upphandlingens beskaffenhet inte är möjligt att använda elektroniska medel. Här exemplifierar lagstiftaren med arkitektmodeller som inte kan skickas elektroniskt.

Det känns betydligt modernare än tidigare men samtidigt görs det allt färre pappersupphandlingar i Sverige. Kravet får säkerligen större effekt i andra EU-länder.