Meny

Förstör inte en fungerande marknad genom statlig inblandning

Skapad 2013-06-20 11:54

Stockholm, 2013-06-20

Visma Commerce välkomnar Upphandlingsutredningens förslag om att bevara den framgångsrika svenska modellen med en marknadsdriven lösning för annonsdatabaser.

Den privata marknaden har genom ekonomiska incitament och inbördes konkurrens utvecklat en väl fungerande infrastruktur för spridningen av upphandlingsinformation.

Detta saknar i princip saknar motstycke i Europa och som exempel kan nämnas att det i Visma Commerces allmänt tillgängliga databas återfinns förfrågningsunderlag för 99 procent av de annonspliktiga upphandlingarna och tilldelningsdokumentation för över 80 procent av dessa.

Detta kan jämföras med att det, trots lagstiftning, endast är 55 procent av upphandlingarna över tröskelvärdena som efterannonseras av svenska upphandlande myndigheter.

– Att statlig inblandning i spridningen av upphandlingsinformation skulle medföra en effektivare marknad med fler deltagande anbudsgivare bygger på felaktiga antaganden. Otaliga undersökningar har genom åren studerat anledningarna till att leverantörer väljer att avstå från deltagande i offentliga upphandlingar och ingen av dessa har listat bristande informationsspridning om aktuella upphandlingar som skäl, säger Daniel de Sousa, VD för Visma Commerce.

En jämförelse av upphandlingsinformationens förädlingsgrad i de nordiska länderna gör gällande att Sverige har en långt mer utvecklad marknad än övriga länder. Förutom bevakningstjänster för aktuella upphandlingar erbjuds på den svenska marknaden tjänster som bygger på extraherad data från upphandlingar. Detta gör att leverantörer i Sverige kan hitta information om andra deltagande leverantörer, vinnande leverantörer, anbudspriser, avtalstider, utvärderingskriterier, rättsfall m.m.

Dessa tjänster och förädlingsgraden av informationen har möjliggjorts av privata aktörers innovationskraft och entreprenörskap. Därutöver har den fria marknaden för upphandlingsinformation även drivit fram dagens breda utbud av kunskapstjänster för såväl upphandlare som leverantörer.

Därtill finns ytterligare faktorer som talar emot att detta bättre skulle kunna hanteras i statlig regi än på en fri marknad. Utöver tillhandahållandet av tekniska lösningar och support krävs idag ett omfattande kvalitetssäkringsarbete som säkerställer högsta möjliga informationskvalitet. Av den volym annonser där Visma Commerce idag är originalkälla korrigeras allvarliga fel i genomsnitt i var fjärde upphandlingsannons och CPV-kodning görs för 8 av 10 upphandlingar.

Daniel de Sousa fortsätter:

– Baserat på närmare 20 års erfarenhet av upphandlingsstödjande tjänster är vi därför övertygande om att marknadsdrivna lösningar med ekonomiska incitament skapat en effektiv informationsspridning i Sverige. Vi menar också att detta märkbart bidragit till ökat intresse för offentlig upphandling, mer konkurrens och en större grad av transparens. Vår åsikt är även att en auktorisering av marknadsdrivna annonsdatabaser är ett intressant förslag som, rätt utformat, kommer att gagna de seriösa aktörer som tar ett stort ansvar för att hantera upphandlingsinformationen effektivt och säkert.

Hela remissyttrandet om Upphandlingsutredningen

För mer information, kontakta:

Daniel de Sousa, VD, Visma Commerce

Senast ändrad 2013-08-12 11:55

Kontakta Visma Commerce

Vismas pressrum

Nyheter från Visma