Är Upphandlingssverige på väg åt rätt håll?

30 augusti, 2018

Lästid: 2 min

Läs hela Upphandlingsbarometern här


Hur mår Upphandlingssverige?

Anders Nyberg, produktchef på Commerce, som tagit fram barometern, menar att den pekar på att Upphandlingssverige mår förhållandevis bra, med en sjunkande andel överprövade upphandlingar, men att den minskade konkurrensen om de offentliga kontrakten är ett problem.

– Offentlig upphandling syftar till att på bästa sätt använda offentliga medel och att dra nytta av konkurrensen på marknaden för att göra goda affärer. Den fortsatta högkonjunktur som råder i Sverige är troligtvis en stor anledning till den allt försämrade konkurrensen i offentliga upphandlingar. Många små och medelstora företag väljer bort möjliga affärer med offentlig sektor när ekonomin går för högvarv. Vi ser att andelen upphandlingar med endast en anbudsgivare ökar - i nära var femte upphandling saknas helt konkurrens. 

Samtidigt är det viktigt att upphandlande myndigheter genomför sina upphandlingar på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud. Upphandling av för stora kontrakt, för komplicerade upphandlingsdokument, för tuffa krav samt krav som kan leda till en osund prispress kan också vara anledningar till att mindre företag väljer att avstå från att delta i offentliga upphandlingar.

Förhoppningen är att den ökande förekomsten av dialog mellan upphandlande myndigheter och presumtiva leverantörer samt förenklade upphandlingsregler leder till att fler små och medelstora företag väljer att delta i offentliga upphandlingar.

 Anders Nyberg, produktchef på Commerce
Anders Nyberg, produktchef på Commerce