Från och med den 1 januari 2020 gäller nya tröskelvärden

13 januari, 2020

Från och med den 1 januari 2020 gäller nya tröskelvärden

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2020. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna.

Tröskelvärden är olika beloppsgränser och de varierar beroende på vad som ska upphandlas och vem som upphandlar. Ett tröskelvärde är det belopp som bestämmer om en upphandling ska annonseras i EU eller nationellt. Upphandlingar som uppgår till vissa belopp ska endast annonseras i EU. Understiger kontraktsvärdet tillämpliga tröskelvärden ska de så kallade nationella reglerna i 19 kapitlet i LOU och LUF användas.

Tröskelvärdena fastställs i euro och de länder som inte har den gemensamma valutan får räkna om beloppen till nationell valuta. Tröskelvärdena revideras återkommande genom förordningar som beslutas av kommissionen.

Fler företag kan bli leverantörer till offentlig sektor

Inköp av varor, tjänster och byggentreprenader inom den offentliga sektorn regleras
av lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

För att lyckas krävs bättre insikt om processen och ökad förståelse från köparsidan.
Det måste också från anbudsgivarnas sida finnas en förståelse för regelverket och
respekt för de formkrav som är följden av reglerna.

LOU, har kritiserats för att vara ett svårläst och svåröverskådligt lappverk. Detta är
delvis sant, men varje företag kan utan större svårigheter lämna anbud. Med LOU
införlivades EU-direktiven om offentlig upphandling. Över tröskelvärdena grundar sig
lagen i huvudsak på EU-direktiv. Under tröskelvärdena är bestämmelserna nationella
men de grundläggande principerna för upphandling ska följas.

 

Utbilda dig inom LOU och vinn fler anbud

 

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor från 1 januari 2020

Tröskelvärden LOU  
Varor och tjänster (statliga myndigheter)  1 427 377 sek
Övriga upphandlande myndigheter 
(t.ex kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser)        
2 197 545 sek
Byggentreprenader (samtliga upphandlande myndigheter) 54 938 615 sek
   
Direktupphandlings­gräns LOU  
Varor och tjänster 615 312 sek
Byggentreprenader 615 312 sek
   
Tröskelvärden LUF  
Varor och tjänster   4 395 089 sek
Byggentreprenader  54 938 615 sek
   
Direktupphandlings­gräns LUF  
Varor och tjänster       1 142 723 sek
Byggentreprenader 1 142 723 sek