Det finns förbättringspotential inom offentlig upphandling

27 mars, 2020

Lästid: 3 min

Konkurrensverket släppte nyligen en undersökning som åskådliggör varför antalet anbud minskat inom offentlig upphandling och att det fortfarande är en hög andel överprövningar av genomförda upphandlingar.

En av källorna i rapporten är Vår Anbudsbarometer 2019 som likt Konkurrensverkets rapport Competition and Litigation in Swedish Public Procurement visar att leverantörer anser att det finns utmaningar i offentlig upphandling. Många leverantörer och företag tycker att det är alltför betungande att medverka i offentliga upphandlingar. 

Låg konkurrens en risk för det svenska upphandlingsklimatet

Resultaten från rapporten visar även att konkurrensen är låg i upphandlingar inom alla regioner, i de flesta branscher och för alla typer av upphandlande myndigheter i Sverige.

I vår undersökning Anbudsbarometern 2019 framkommer det drygt att 83 procent av de tillfrågade leverantörerna någon gång har avstått från att lämna anbud i en offentlig upphandling. De främsta anledningarna är att kravspecifikationerna är irrelevanta och omöjliga att uppnå, att upphandlingar överlag har för stort fokus på lågt pris och att leverantörerna anser att chansen att vinna upphandlingen är för liten.

När företag i allt mindre grad deltar i offentliga upphandlingar finns det således en risk för ökade kostnader och sämre kvalitet i de varor och tjänster som köps, framgår det i Konkurrensverket rapport. Det går helt i linje med vår syn på ett sunt upphandlingsklimat. 

Positiv koppling mellan antalet anbudsgivare och antalet överprövningar

Resultaten i Konkurrensverkets rapport visar även att målet med en ökad konkurrens kan motarbetas av målet av minskat antal överprövningar då det finns en positiv koppling mellan antalet anbudsgivare och antalet överprövningar. I vissa branscher kan dock branschanpassade upphandlingar skapa förutsättningar för att få både ökad konkurrens och färre överprövningar. Exempelvis inom byggsektorn medför användningen av utvärderingskriteriet lägsta pris en lägre risk att få upphandlingar överprövade och en ökad konkurrens, visar rapporten. 

Branschanpassade upphandlingar antyder också att upphandlande myndigheter skulle vinna på att genomföra kontrollerade studier i syfte att lära sig hur man skapar optimala upphandlingar för specifika branscher.

Ett sunt upphandlingsklimat uppnås när många upphandlingar publiceras, när det är många anbudsgivare per upphandling och där få upphandlingar överprövas. Vår undersökning visar att det finns förbättringspotential för offentlig upphandling.