Direktupphandling - höjda belopp och intressanta rättsfall

15 januari, 2018

Lästid: min

Direktupphandling - höjda belopp och intressanta rättsfall
Johan Svedberg, Upphandlings- och Affärsjurist på Procbid

Den hetaste frågan på upphandlingsområdet just nu är direktupphandling. Dels gäller nya höjda beloppsgränserna vilket ökar utrymmet för dig som har kunder som vill köpa direkt. Dels har vi begåvats med en rykande färsk dom från HFD som behandlar frågan om vad som kan anses vara “av samma slag”. Dessutom kan vi förvänta oss en mycket intressant dom från HFD om direktupphandling under 2018.

 

Höjda beloppsgränser för direktupphandling

Beloppsgränserna har höjts med nästan 10 procent och därmed ökar utrymmet för dig som har kunder som vill köpa direkt. Ökningen beror på att kronan tappat i värde mot euron under de senaste två åren och då blir det högre tröskelvärden i Sverige. Eftersom gränsbeloppen för direktupphandling baserar på tröskelvärdena stiger även beloppen för direktupphandling. De nya beloppsgränser för direktupphandling är 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF. Båda beloppen är exklusive moms. Om inte den svenske lagstiftaren väljer att ändra sättet för hur beloppsgränsen ska beräknas så kommer de nya värdena att gälla till och med 2019.

 

HFD dom i mål om direktupphandling

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål som rörde direktupphandling (mål nr 1878-16, 1933-16 och 1934-16). Ärendet gällde uppdrag till fyra konsulter att genomföra en granskning av byggprojektet Nya Slussen. Kommunen ingick separata avtal med var och en av konsulterna. Värdet av varje enskilt kontrakt höll sig under beloppsgränsen för direktupphandling men om kontrakten räknades samman överskreds denna gräns.

Kommunen menade att det inte var fråga om upphandlingar av samma slag eftersom konsulternas kompetens och erfarenhet skilde sig åt på ett sådant sätt att det inte rörde sig om kompetenser som typiskt sett tillhandahölls av en och samma leverantör. Kommunen framhöll också att det hade funnits synnerliga skäl för att direktupphandla.

HFD anger att bedömningen av om två eller flera upphandlingar är av samma slag bör göras med utgångspunkt i de varor eller tjänster som är föremål för upphandlingarna. För att varor eller tjänster som anskaffas genom olika upphandlingar ska anses vara av samma slag kan inte krävas att de är identiska, men uttrycket indikerar ändå att det måste föreligga påtagliga likheter mellan det som upphandlas för att upphandlingarna ska omfattas av bestämmelsen. När det särskilt gäller upphandling av tjänster bör det snarare vara tjänsternas karaktär än vem som utför dem som är avgörande för om de ska anses vara av samma slag.

HFD fann vid en sammantagen bedömning, i likhet med förvaltningsrätten, att samtliga upphandlingar får anses röra samma typ av tjänst, nämligen uppdraget att granska ett visst material. Upphandlingarna är därför av samma slag och värdena av kontrakten ska räknas samman vid bedömningen av om direktupphandlingsgränsen har överskridits. Det sammanlagda värdet av avtalen överskrider denna gräns. Avtalen borde därför ha upphandlats med hjälp av annonserat förfarande.om inte direktupphandling ändå var tillåten på grund av synnerliga skäl. HFD bedömde dock att sådana skäl inte fanns och ogiltigförklarade avtalen.

 

Prövningstillstånd i HFD i mål om direktupphandling

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett ärende som gäller direktupphandling (mål nr. 3830-17). Utgången i målet kan få mycket stor påverkan på hur direktupphandling får genomföras. Rättsfallet gäller en upphandling som gjorts av Tekniska verken i Linköping som upphandlat en förvaringslösning för sitt centralarkiv. Det är inte ifrågasatt att värdet av upphandlingen ligger under beloppsgränsen för direktupphandling enligt LUF. Tekniska verken anför också att man har haft rätt att köpa direkt av en leverantör men ändå valt att göra en konkurrensutsättning. Den klagande leverantören menar att även en direktupphandling ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

I förfrågningsunderlaget anges att anbuden utvärderas utifrån en avvägning mellan pris och kvalitet, det vill säga vilka som bäst anses uppfylla beställarens behov och samtidigt är det mest ekonomiskt fördelaktiga. Det har inte angivits någon viktning eller om något kriterium väger tyngre än det andra. Förvaltningsrätten och kammarrätten har givit leverantören rätt och menar att bristerna i förfrågningsunderlaget hänför sig till det konkurrensuppsökande skedet och att upphandlingen ska göras om.

Beloppsgränsen har satts av lagstiftaren efter en avvägning av vad det kostar att göra en upphandling i förhållande till eventuella vinster med en konkurrensutsättning. Enligt min uppfattning är det inte alls ovanligt att direktupphandling genomförs med en utvärderingsmodell som motsvarar den som Tekniska verken använt. Det ska därför bli väldigt spännande att följa vad HFD kommer fram till. Om leverantören vinner kommer sannolikt de konkurrensutsatta direktupphandlingarna att minska kraftigt och direktupphandlingar riktade till en leverantör att öka.

Lär dig mer om direktupphandling? Läs mer om våra utbildningar